Erfrecht

Het erfrecht 

Het erfrecht is een van de meest gecompliceerde rechtsgebieden en  omvat alle regels rondom erven en schenken. Zo kunt u vragen hebben over wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden, uw eigen rechtspositie, een handelen of nalaten van een executeur, hoe te handelen in geval van hertrouwen van een van uw ouders, of u kunt vragen hebben  over de schenkbelasting of erfbelasting.  

Erfopvolging 

Volgens de Nederlandse wetgeving kan iemand op twee manieren erfgenaam worden, namelijk op basis van de wettelijke bepaling of op basis van een testament. De wettelijke bepalingen zijn  van kracht wanneer er geen testament is. Afhankelijk van de relatie met de erflater wordt dan bepaald wie in aanmerking komt als erfgenaam.   

Een erfenis ontvangen 

Bent u erfgenaam en ontvangt u een erfenis, dan wilt u waarschijnlijk graag weten wat u  te wachten staat. Omdat een overlijden een emotionele gebeurtenis is, is het belangrijk om zo objectief mogelijk te blijven bij de verdeling van de erfenis. In de meeste gevallen is er een executeur aangewezen die de afwikkeling van de erfenis regelt en verdeelt. Deze executeur dient wel verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij de erfenis heeft afgewikkeld. Uiteindelijk moet iedere erfgenaam instemmen met de verdeling.   

Als erfgenaam kunt u ervoor kiezen om deze te aanvaarden, te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. De keuze is afhankelijk van veel factoren. Zo is het belangrijk om uit te zoeken of er schulden zijn en welke waardevolle spullen zijn opgenomen in de erfenis. Door deze zaken inzichtelijk te krijgen kunt u de juiste keuze maken.   

Een ander belangrijk aspect bij een nalatenschap is de erfbelasting. Hoeveel belasting u over de erfenis betaalt is afhankelijk van de waarde van de erfenis en uw relatie tot de erflater.  

Geschillen bij  testament  afwikkeling 

Wilt u zelf bepalen wat er moet gebeuren met uw nalatenschap na uw overlijden? Dan kunt u een testament op laten stellen. In een testament kunt u al uw wensen kenbaar maken met betrekking tot het verdelen van uw bezittingen. Zo kunt u aangeven wie u als erfgenaam wilt benoemen of juist wilt onterven. Ook kunt u via een legaat anderen dan uw erfgenamen laten delen in uw nalatenschap. 

Erfenissen kunnen leiden tot  geschillen tussen de erfgenamen, ook wanneer  er wel een testament is opgesteld. Zo kan er ruzie ontstaan over de interpretatie van het testament of wordt  getwijfeld aan de wilsbekwaamheid van de erflater en daarmee de geldigheid van  het  testament. In dat soort gevallen is het raadzaam tijdig een advocaat in te schakelen. 

Verklaring van erfrecht 

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Dit is een officiële verklaring waarin staat wie is overleden, of er een testament is en wat er in dit testament is bepaald. Ook staat in een verklaring van erfrecht wie de erfgenamen zijn en wie er is gemachtigd om de erfenis af te wikkelen. Een dergelijke verklaring is niet verplicht, maar is in de meeste gevallen wel nodig. Zonder de verklaring blijven namelijk bankrekeningen geblokkeerd en wordt verzekeringsgeld of partnerpensioen niet uitgekeerd.   

Kortom, ervaart u problemen met een nalatenschap, dan kan ik als gespecialiseerd advocaat erfrecht ( VFAS erfrechtopleiding met succes afgerond)  voor u bemiddelen, adviseren of procederen wanneer het komt tot een geschil.